Obsługa Prawna Firm

Kancelaria Borowski oferuje kompleksowe doradztwo prawne oraz obsługę prawną w bieżącej działalności gospodarczej. Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego, jak i firmy działające na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W ramach obsługi prawnej firm mieszczą się:

  • porady prawne, konsultacje i wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa w bieżącej działalności
  • opinie i ekspertyzy prawne z zakresu działalności przedsiębiorstwa
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, pism oraz innych dokumentów
  • nadzorowanie prawidłowości wykonania umów
  • przygotowanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych obowiązujących w firmie, w tym: uchwał organów spółek, statutów, regulaminów
  • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek: obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego
  • reprezentacja Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji
  • audyty prawne dokumentacji przedsiębiorstwa
  • pomoc prawna przy uruchamianiu nowych inwestycji, w tym m.in.: uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie niezbędnych zaświadczeń i innych dokumentów.
  • Windykację należności – postępowania o zapłatę