Obsługa Prawna Spółek

Borowski Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek we Wrocławiu oraz na terenie całego województwa dolnośląskiego

W ramach obsługi spółek prawa handlowego Kancelaria oferuje następujące usługi:

Spółka jawna

Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki jawnej.

Doradztwo prawne przy przekształcaniu spółki cywilnej w spółkę jawną.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o wypłatę zysku.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej wspólnika.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnika przed sądem w sprawie zwolnienia wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie odebrania wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki..

Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

Udział w posiedzeniach wspólników spółki jawnej w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki jawnej.

Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki jawnej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

Spółka partnerska

Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki partnerskiej

Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki partnerskiej posiadającej zarząd.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków partnera w spółce.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja partnera przed sądem w sprawie zwolnienia partnera z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja partnerów spółki przed sądem w sprawie odebrania partnerowi prawa prowadzenia spraw spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej partnera.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie partnera ze spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja partnerów przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

Udział w posiedzeniach partnerów spółki, Zarządu spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki partnerskiej w tym zmian osobowych zarządu.

Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki partnerskiej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.


Spółka komandytowa

Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki komandytowej z udziałem osób fizycznych i prawnych.

Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki komandytowej z udziałem osoby prawnej jako komplementariusza oraz jej wspólników jako komandytariuszy

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce.

Doradztwo prawne w zakresie uzyskania statusu komplementariusza przez dotychczasowego komandytariusza.

Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia sumy komandytowej.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie o wypłatę odsetek od udziału kapitałowego.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej wspólnika.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnika przed sądem w sprawie zwolnienia wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie odebrania wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

Udział w posiedzeniach wspólników spółki w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki.

Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki komandytowej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

Spółka komandytowa – akcyjna

Sporządzanie i opiniowanie statutu spółki komandytowo – akcyjnej.

Sporządzanie i opiniowanie aktów założycielskich – oświadczeń akcjonariuszy.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce.

Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie sprzedaży akcji przez akcjonariusza.

Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego w spółce.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej wspólnika.

Sporządzanie i opiniowanie regulaminu rady nadzorczej.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnika przed sądem w sprawie zwolnienia wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie odebrania wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

Zwoływanie i udział w walnym zgromadzeniu wspólników spółki, udział w posiedzeniach organów spółki w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutu spółki w tym zmian w zakresie składu osobowego organów spółki.

Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki komandytowej – akcyjnej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sporządzanie i opiniowanie umowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzanie i opiniowanie umowy sprzedaży udziałów w spółce.

Doradztwo prawne w zakresie dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce.

Doradztwo prawne w zakresie przymusowego i automatycznego umorzenia udziałów w spółce.

Doradztwo prawne w zakresie powoływania i odwoływania członków organów spółki.

Doradztwo prawne w zakresie ustanowienia i odwołania prokury.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników.

Sporządzanie i opiniowanie regulaminu zarządu oraz rady nadzorczej.

Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki

Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

Zwoływanie i udział w zgromadzeniu wspólników spółki, udział w posiedzeniach organów spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki w tym zmian w zakresie składu osobowego organów spółki.

Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

Spółka akcyjna

Sporządzanie i opiniowanie statutu jednoosobowej spółki akcyjnej.

Sporządzanie i opiniowanie statutu spółki akcyjnej.

Sporządzanie i opiniowanie oświadczenia akcjonariuszy wyrażającego zgodę na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz objęcie akcji.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzanie i opiniowanie umowy sprzedaży akcji w spółce.

Doradztwo prawne w zakresie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

Doradztwo prawne w zakresie dobrowolnego i przymusowego umorzenia akcji.

Sporządzenie i opiniowanie regulaminów zarządu oraz rady nadzorczej.

Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki

Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie odpowiedzialności członków władz spółki za szkody wobec spółki.

Zwoływanie i udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, udział w posiedzeniach organów spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutu spółki w tym zmian w zakresie składu osobowego organów spółki.

Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.


Łączenie się spółek

Sporządzanie i opiniowane planów połączenia

Sporządzanie zawiadomień o zamiarze połączenia się z inną spółką.

Sporządzanie i opiniowanie uchwał o połączeniu przez spółkę przejmującą i przejmowaną.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Podział spółek

Sporządzanie i opiniowanie planu podziału.

Sporządzanie i opiniowanie zawiadomień o zamiarze podziału.

Sporządzanie i opiniowanie uchwał o podziale przez spółkę dzieloną, przejmującą, nowo zawiązaną.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Przekształcenie spółek

Sporządzanie i opiniowanie planów przekształcenia

Sporządzanie i opiniowanie zawiadomień o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki wraz ze zwołaniem zgromadzenia wspólników.

Sporządzanie i opiniowanie uchwał o przekształceniu spółki.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.