Jednym z podstawowych obszarów praktyki naszej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu jest świadczenie usług prawnych skierowanych do przedsiębiorców. Mamy świadomość, że w obecnych czasach prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy nie tylko wiedzy biznesowej, ale także zmierzenia się z licznymi obwarowaniami i regulacjami prawnymi, które bezpośrednio wpływają na prowadzoną działalność. Mając powyższe na uwadze oferujemy Państwu możliwość skorzystania z usług adwokatów, które mogą pomóc w skutecznym zarządzaniu Państwa firmą.

Kancelaria prowadzi zarówno bieżącą obsługę prawną firm, w ramach której na co dzień doradza Klientom najkorzystniejsze dla nich rozwiązania, jak również udziela doraźnych porad prawnych pozwalających rozwiązać aktualnie istniejący problem w Państwa działalności.


W zakres usług kancelarii adwokackiej wchodzi

przygotowywanie opinii prawnych

prowadzenie negocjacji

przygotowywanie i opiniowanie umów i regulaminów

uczestniczenie w posiedzeniach organów spółek

prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych

prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych


Prawo cywilne

dochodzenie roszczeń wynikających z umów

sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego

sporządzanie pism procesowych

prawo kontraktowe - oferujemy sporządzanie oraz negocjowanie wszystkich rodzajów umów zarówno w języku polskim, jak i angielskim, francuskim oraz rosyjskim

zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym


Prawo korporacyjne

bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, obsługa organów spółek, jak również opracowywanie projektów umów, statutów i regulaminów spółek prawa handlowego

doradztwo prawne przy tworzeniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń

łączenie, podział oraz przekształcanie spółek

przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego

reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych spółek

sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi

analiza stanu prawnego spółek (due diligence)

propozycje działań restrukturyzacyjnych

pomoc w przygotowaniu obowiązkowych sprawozdań Spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa

likwidacja oraz upadłość spółek


Prawo pomocy publicznej

audyty z pomocy publicznej, mające na celu identyfikację pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorstwo w toku jego działalności wraz z określeniem wartości tejże pomocy oraz podziałem na pomoc udzieloną bezprawnie i zgodnie z prawem

identyfikacja pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich bądź z zasobów krajowych

sporządzanie testów prywatnego operatora (inwestora, wierzyciela, zbywcy, nabywcy)

ocena zgodności projektów udzielenia pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, w tym ocena ich zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych

ocena zgodności planów restrukturyzacyjnych zakładających udzielenie pomocy publicznej z przepisami wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw

doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności udzielanej pomocy de minimis z przepisami rozporządzenia Komisji nr 1998/2006

kalkulacja wartości uzyskanej pomocy publicznej

bieżące doradztwo z zakresu prawa pomocy publicznej w toku postępowania przed Komisją Europejską

reprezentowanie stron zainteresowanych (w tym beneficjentów pomocy) w postępowaniu przed Komisją Europejską

zapewnienie zgodności z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wykonywania obowiązków związanych z uzyskaniem pomocy publicznej przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną

zapewnienie zgodności z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wykonywania obowiązków ustawowych przez podmiot udzielający pomocy, w tym w zakresie sprawozdawczości i monitorowania pomocy publicznej

doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pomocy publicznej udzielania rekompensat wykonywania usług publicznych, w tym:
a. ocena spełnienia kryteriów testu Altmark,
b. ocena spełnienia przesłanek derogacji zawartej w art. 106 ust. 2 TFUE,
c. ocena zgodności rekompensat udzielanych operatorom transportu zbiorowego z przepisami rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego i uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, w tym wyliczanie poziomu dopuszczalnej rekompensaty

przygotowanie notyfikacji pomocy publicznej

reprezentowanie podmiotu udzielającego pomocy lub podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną na restrukturyzację, w postępowaniu o uzyskanie opinii Prezesa UOKiK


Prawo zamówień publicznych

sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem Klienta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

obsługa prawna Klienta na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie problemów pojawiających się podczas prowadzenia postępowania

pomoc prawna przy ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

zastępstwo procesowe zamawiających i wykonawców przed sądami arbitrażowymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi

pomoc prawną w procedurach zamówieniowych prowadzonych na podstawie regulacji stosowanych przez organizacje międzynarodowe i inne podmioty nie zobowiązane do stosowania przepisów prawa zamówień

doradztwo w zakresie wspólnotowego prawa zamówień


Prawo finansów publicznych

Dzięki obsłudze jednostek finansowanych z budżetu państwa Partnerzy Kancelarii znają specyfikę zagadnień związanych z ustawą o finansach publicznych i aktami towarzyszącymi.


Prawo nieruchomości

audyt prawny nieruchomości

doradztwo przy nabyciu nieruchomości, badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, przygotowywania umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości

regulacja stanów prawnych nieruchomości, (uwłaszczenie, zasiedzenie, zwrot nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych)

pomoc przy współpracy z organem w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń, decyzji organów administracji związanych z nieruchomością

gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego

opracowanie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych dotyczących inwestycji w nieruchomości


Prawo administracyjne

Radcowie prawni reprezentują organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne jednostki organizacyjne w postępowaniach sądowych i administracyjnych na wszystkich szczeblach. Reprezentują również Klientów w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji. Zajmujemy się kompleksową pomocą prawniczą przy opracowywaniu i realizacji inwestycji związanych z własnością publiczną tj. obsługa prawna projektów powstałych w wyniku partnerstwa publiczno –prywatnego. Gwarantujemy zastępstwo prawne przed sądami administracyjnymi w każdej instancji.


Prawo budowlane

kompleksowa pomoc prawnicza we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego, w tym w pozyskaniu finansowania na inwestycje rzeczowe

przygotowanie i negocjacja umów zarówno ze strony Inwestora, Generalnego Wykonawcy , Podwykonawców

doradztwo w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej i bieżącej realizacji Projektu

uzyskiwanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń w procesie inwestycyjnym

reprezentacja w sporach


Prawo spółdzielcze, prawo lokalowe

pełna obsługa prawna w zakresie prawa spółdzielczego z uwzględnieniem legislacji w zakresie aktów wewnętrznych

pełna obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i zarządców/administratorów wspólnot mieszkaniowych.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną linię orzeczniczą, tworzenie aktów prawa wewnętrznego ( procedury, wytyczne, regulaminy pracy i wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy w tym z członkami zarządu i umów menedżerskich

doradztwo w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy

doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, negocjacje w sprawie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych

doradztwo w zwolnieniach grupowych

reprezentacja Klienta w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi go organizacjami związkowymi, na etapie przedsądowym i sądowym


Prawo upadłościowe, naprawcze i likwidacyjne

kompleksowa obsługa prawna w postępowaniach związanych z upadłością kontrahentów

kompleksowa obsługa prawna Klienta w stosunku do którego złożono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego

sporządzanie pism i dokumentacji w ramach toczących się postępowań upadłościowych, sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań upadłościowych i naprawczych

postępowanie likwidacyjne

przygotowywanie oraz prowadzenie postępowania naprawczego


Prawo IT, ochrona danych osobowych

bieżąca obsługa firm informatycznych oraz innych firm wprowadzających nowe technologie

sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną

opinie w zakresie naruszeń praw w przestrzeni internetowej

pełen zakres obsługi w zakresie ochrony danych osobowych wraz z audytem i przygotowaniem niezbędnych dokumentów, procedur i umów, szkolenia


Prawo antymonopolowe

audyty z prawa ochrony konkurencji mające na celu ocenę zgodności praktyk rynkowych podejmowanych przez badanego przedsiębiorcę z przepisami art. 6 i 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 101 i 102 TFUE)

konstruowanie systemów dystrybucji zgodnych z prawem ochrony konkurencji

przygotowanie i wdrażanie programów zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorcy z prawem ochrony konkurencji (programów competition compliance)

przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK oraz reprezentowanie podmiotu obowiązanego do zgłoszenia zamiaru koncentracji w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji, prowadzonym przez Prezesa UOKiK

przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Komisji Europejskiej oraz reprezentowanie podmiotu obowiązanego do zgłoszenia zamiaru koncentracji w postępowaniu przed Komisją Europejską

ocena zgodności praktyk rynkowych dominanta rynkowego z przepisem art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 102 TFUE);bieżące doradztwo oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w toku postępowań antymonopolowych z zakresu praktyk ograniczających konkurencję


Prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne

audyty pod kątem know-how przedsiębiorstwa

przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją praw własności przemysłowej, sporządzanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów i innych

radcowie prawni i rzecznicy patentowi reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej , prawa autorskiego i praw pokrewnych.

opinie i umowy z zakresu prawa autorskiego;przygotowanie i negocjowanie umów:
a) licencji, przeniesienia autorskich praw majątkowych,
b) produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej,
c) agencyjnych, franczyzowych oraz outsourcingowych,
d) merchandisinowych oraz sponsorskich,
e) marketingowych ( reklamowych),
f) związanych z rynkiem IT.


Prawo podatkowe

optymalizację podatkową procesów inwestycyjnych w tym połączeń, podziałów oraz przekształceń przedsiębiorców

planowanie podatkowe oraz analiza podatkowych konsekwencji dokonanych transakcji i weryfikację prawidłowości ich rozliczeń

doradztwo w zakresie transakcji wewnątrzunijnych

analiza szczegółowych rozwiązań związanych z opodatkowaniem usług

doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, egzekucyjnych w tym zabezpieczających

reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi

sporządzanie wniosków o wiążące interpretacje podatkowe

tworzenie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych

sporządzanie, przy współpracy z przedsiębiorcą, dokumentacji określającej warunki stosowania ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym (benchmark);

weryfikację lub aktualizację posiadanej dokumentacji podatkowej

reprezentowanie podatnika w postępowaniu przed Ministrem Finansów o uznanie prawidłowości stosowanej przez przedsiębiorcę metodologii cen transakcyjnych (porozumienie APA)

audyt podatkowy w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz możliwych rozwiązań optymalizacyjnych

tworzenie implementacja procedur zarządzania ryzykiem podatkowym (minimalizacja ryzyka podatkowego)

weryfikacja przyjętych oraz stosowanych metod rozliczeń zakupu i sprzedaży

doradztwo podatkowe przy przejmowaniu innych podmiotów gospodarczych

pomoc dla działu prawnego przedsiębiorcy z zakresu przepisów podatkowych


Prawo medyczne i farmaceutyczne

oferujemy kompleksową obsługę prawniczą niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów świadczących usługi medyczne

odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

opinie w zakresie danych osobowych i dokumentacji medycznej

wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych

reklama i promocja produktów medycznych i suplementów

zakładanie aptek


Dotacje Unijne

wstępna analiza potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy pod kątem możliwości pozyskania dotacji z programów regionalnych oraz programów krajowych

pomoc w opracowaniu koncepcji finansowania projektu inwestycyjnego, która uwiarygodni wykonalność ekonomiczną inwestycji

przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku o dotację, studium wykonalności, biznes planu, innych wymaganych dokumentów

koordynacja procesu rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji, celem zachowania ich zgodności z zapisami umowy o dotację oraz warunkami programu dotacyjnego